Veiligheidsnormen NEN3140 en NEN2484

NEN 3140 - Elektrische arbeidsmiddelen

De NEN 3140 omschrijft duidelijk wat gecontroleerd moet worden. Men spreekt over alle elektrische arbeidsmiddelen. De definitie daarvan is: elke op de arbeidsplaats gebruikte machine en elk gereedschap, apparaat, hulpmiddel en persoonlijke beschermingsmiddel dat, door de aard van hun gebruik of omgevingsomstandigheden een elektrisch veiligheidsrisico kan opleveren. In principe komt het er op neer dat alles waar een netsnoer aan zit, verplicht gecontroleerd dient te worden.
Behalve het elektrische gedeelte wordt het apparaat ook visueel gecontroleerd. Het dient op alle fronten veilig te zijn.
Enkele voorbeelden zijn:

- elektrisch handgereedschap
- verplaatsbare leidingen (haspels, etc)
- verplaatsbare elektrische werktuigen
- verplaatsbare lampen
- verplaatsbare elektrische toestellen (computers, printers, koffiezetapparaten, etc.)

Tevens geeft de norm aan dat de inspectie periodiek én na reparatie uitgevoerd dient te worden en verder zo vaak daar aanleiding toe is.
De NEN 3140 is voor u (of uw werkgever) een middel om aan de ARBO-wet te voldoen. Wanneer u aan de gestelde bepalingen voldoet, voldoet u aan de eisen die de ARBO-wetgeving stelt aan het aspect elektrische veiligheid.

De aangeleverde machines moeten voorzien zijn/worden van een uniek en goed leesbaar identificatienummer, welke op het certificaat terug te vinden is. Meestal wordt dit in de machine gegraveerd. Wij kunnen gebruik maken van de door u gehanteerde en zelf aangebrachte identificatienummers, indien deze niet aanwezig zijn, kunnen wij dit ook voor u verzorgen.
Concreet betekent dit dat u alle elektrische apparaten op veiligheid dient te laten inspecteren door iemand die bevoegd is dit te doen. Deze bevoegde persoon beslist tevens wanneer de machine opnieuw geïnspecteerd moet worden. Meestal is dit na één jaar.
PROMATECH - PIET VAN DER WIEL is in het bezit van alle benodigde certificaten en trainingen om deze inspecties uit te voeren en u hierover uitgebreid in te lichten.

NEN 2484 - Klimmaterieel

Werken op hoogte kent diverse risico’s.
Ladders, trappen en rolsteigers die in Nederland in de handel worden gebracht moeten voldoen aan de Warenwet waarvan de eisen zijn vastgelegd in het Besluit Draagbaar Klimmaterieel. De minimale eisen waaraan ladders moeten voldoen zijn vastgelegd in het Arbeidsomstandighedenbesluit, beleidsregel 7.4-4 "deugdelijkheid ladder". Dit besluit is gebaseerd op de Warenwet en is van toepassing op alle ladders die in ons land in de handel worden gebracht, zowel voor huishoudelijk als voor industrieel gebruik. De norm "Draagbaar klimmaterieel (NEN 2484)" geeft nadere invulling aan de eisen van het besluit. De norm beschrijft de inspectiepunten en de wijze van gebruik en onderhoud van ladders. Een periodieke keuring van ladders en trappen uitgevoerd door een deskundige is hierin verplicht gesteld. PROMATECH - PIET VAN DER WIEL is hierin deskundig. De periodieke inspectie van ladders, trappen en rolsteigers heeft een relatie met de warenwet (NEN 2718, NEN-EN 1298 en NEN 2484).

Algemeen wordt een ladder- en trappeninspectie jaarlijks uitgevoerd om zodoende de eigenaar in staat te stellen aan te tonen dat hij draagbaar klimmateriaal periodiek heeft laten keuren en dus heeft gezorgd voor veilig inzetbaar materiaal. De Arbowet stelt werkgevers hiervoor verantwoordelijk.

Tijdens de verplichte inspectie controleren wij zaken als vervorming en slijtage van (onder)delen. Hieronder vallen bijvoorbeeld de conditie van de sporten, de optreklijn, de borginrichting en de ladderschoenen. Tevens wordt bij houten ladders o.a. gecontroleerd op conservering. Indien mogelijk verrichten wij ter plaatse reparaties, anders kunnen wij voor snelle vervanging van al uw klimmateriaal zorgen. Ook kunt u bij onze deskundige terecht voor advies over ladders, trappen en rolsteiger.

Wij voorzien uw klimmateriaal van alle stickers, aanwijzingen en certificaten zodat u bij controle door de ARBO dienst direct en duidelijk kunt laten zien dat u aan alle geldende eisen voldoet.
Wij maken graag een afspraak met u, om al uw ladders, trappen en steigers te keuren en certificeren. Voorkom ongelukken en problemen met ARBO diensten en verzekeringen.

Neem contact op voor het maken van een afspraak